v co věřím a kam směřuji

Etický kodex

Jedna strana mince jsou představy o tom, co je v životě užitečné a druhá je jejich realizace v souladu s našimi hodnotami a postoji

1. integrita

Usiluji o nejvyšší úroveň integrity během spolupráce s klienty a obchodními partnery. V důsledku to znamená dodržovat upřímné, otevřené, transparentní a etické postoje ve smýšlení a jednání směrem ke klientům, respektující jejich potřeby v souladu s firemními a osobními hodnotami.

2. důvěryhodnost

Uvědomuji si vysokou míru důvěryhodnosti, kterou práce s lidmi vyžaduje, aby mohl být navázán otevřený a upřímný vztah, díky kterému je možné dosahovat jedinečných výsledků. Zavazuji se chránit citlivé informace klientů a dodržovat pravidla ochrany citlivých osobních údajů.

3. Profesionalita

Veškeré smýšlení a jednání je vedené s profesionálním přístupem v každém okamžiku a ohledu, s respektem a důstojností. Zavazuji se k nejvyšším standardům profesionality, které si práce s lidmi žádá, na kterých si zakládám a které celoživotně kultivuji: užitečnost, kompetentnost a udržitelnost.

4. užitečnost

Hlavním cílem mého jednání je užitečnost přínosů pro klienta, jejich smysluplnnost a osobní nezaujatost. Nedovoluji osobním předsudkům, aby ovlivňovaly spolupráci s klienty a její výsledky. Jednám vždy v nejlepším zájmu klientů a společně hledáme funkční a udržitelné řešení.

5. kompetence

Zavazuji se dodržovat nejvyšší stupeň kompetentnosti a profesionality v oblasti práce s lidmi, doplňovat si nové poznatky, přinášet užitečné a podnětné vhledy do spolupráce s klienty a neustále zlepšovat nabízenou hodnotu spolupráce a služeb.

6. zodpovědnost

Za procesy svého jednání při práci s klienty přebírám veškerou zodpovědnost s ní spojenou. Jsem si vědom důležitosti dopadů spolupráce na klienty a jsem zavázán dodávat výsledky, které co možná nejvíce předčí klientovo očekávání.

7. spolupráce

Věřím v sílu otevřené a upřímné spolupráce s klienty, splňující vzájemná kritéria vysoké kvality a přinášející užitečné výsledky uspokojující náročné potřeby. Podněcuji otevřenost a upřímnost, abych zajistil transparentnost svého jednání a směrování ke společným cílům. Hlavní kritéria spolupráce s klienty jsou užitečnost, funkčnost a celý proces má být pro klienta příjemným zážitkem.

8. udržitelnost

Jsem si vědom důležitosti udržitelného rozvoje v rychle se měnícím konkurenčním prostředí. Toto vědomí jde ruku v ruce s mým přístupem, který klienty podněcuje smýšlet jak krátkodobě, tak dlouhodobě, a vidět tak celkový obraz vývoje a přínosů pro jednotlivce, týmy, celou organizaci a jejich prostředí.

9. rozdílnost

Přijímám rozdílnost jako prostor k osobnímu rozvoji, začleňuji ji ke všemu, co již mám a používám vedle všeho dalšího pro maximální klientovo zisk a užitečnost. Hodnota rozdílných pohledů a zkušeností nestojí na opačném konci, ale řadí se vedle všech dalších pohledů a postojů: vše má stejnou hodnotu, vše může být stejně významné a užitečné. Aneb, jak říká antropolog a sociální psycholog, Gregory Bateson: „A difference that makes a difference.“

10. pokrok

Zavazuji se k nepřetržitému učení a zlepšování mé konzultantské činnosti, která vychází z každé interakce s klientem. Zpětná vazba od klientů je základem zlepšení poskytovaných služeb a prohlubování vzájemných vztahů. Průběžně dochází k vyhodnocování poskytovaných služeb a přidané hodnoty pro klienta, abych zajistil dodání nejlepších množných výsledků v souladu s klientovo očekáváním, jeho hodnotami a postoji.