Informace jsou nejcennější, zacházení s nimi ještě více

GDPR & cookies

Jak je zacházeno s vašimi osobními údaji, jak jsou zpracovávané a informace o datech webových stránek, alias cookies

A. Úvod

 1. Soukromí návštěvníků webových stránek www.martinroedl.cz je pro mě velmi důležité a zavázal jsme se je chránit. Tato pravidla vysvětlují, jak s vašimi osobními údaji nakládám.
 2. Váš souhlas s používáním souborů cookies v souladu s podmínkami při první návštěvě webových stránek umožňuje použít soubory cookies při každé vaší návštěvě webu.

B. Poděkování

Tento text byl vytvořen za použití šablony z SEQ Legal (seqlegal.com) a upraven.

C. Shromažďování osobních údajů

Shromažďovány, ukládány a používány mohou být následující typy osobních údajů:

 1. informace o vašem počítači včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze prohlížeče a operačního systému;
 2. informace o vašich návštěvách a použití těchto webových stránek včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu webových stránek;
 3. informace jako je e-mailová adresa, kterou zadáváte při registraci na webových stránkách;
 4. informace, které zadáte, když si na webových stránkách vytváříte profil – např. jméno a pohlaví;
 5. informace jako je vaše jméno a e-mailová adresa, kterou zadáváte, když se přihlašujete k e-mailovým newsletterům;
 6. informace, které zadáváte při používání služeb na webových stránkách;
 7. informace vygenerované při používání webových stránek, včetně toho kdy, jak často a za jakých podmínek je používáte;
 8. informace související s vaším nákupem, použitými službami nebo transakcemi, které přes webové stránky provedete a které obsahují vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a podrobnosti o vaší kreditní kartě;
 9. informace, které odešlete na webové stránky s úmyslem publikovat je na internetu, včetně vašeho uživatelského jména, profilových obrázků a obsahu vašeho příspěvku;
 10. informace obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou pošlete e-mailem nebo přes webové stránky, včetně samotného obsahu a metadat;
 11. jakékoliv další osobní údaje, které pošlete.

Než nám sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby se zveřejněním i zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito zásadami.

D. Použití vašich osobních údajů

Osobní údaje, které byly poskytnuty prostřednictvím webových stránek, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách nebo na příslušných stránkách webových stránek. Vaše osobní údaje mohou být využity pro následující účely:

 1. správu webových stránek a podnikání;
 2. přizpůsobení webových stránek právě vám;
 3. umožnění využívání služeb dostupných na webových stránkách;
 4. zasílání zboží zakoupeného prostřednictvím webových stránek;
 5. poskytování služeb zakoupených prostřednictvím webových stránek;
 6. zasílání výpisů, faktur, připomínek plateb a vybírání plateb;
 7. zasílání nekomerčních obchodních sdělení;
 8. zasílání konkrétně vyžádaných e-mailových oznámení;
 9. zaslání e-mailového newsletteru, pokud jste o něj požádali (můžete mě kdykoli informovat, pokud jej již nevyžadujete);
 10. zasílání marketingových sdělení týkajících se podnikání nebo podnikání pečlivě vybraných třetích stran, o kterých si myslím, že by vás mohly zajímat, a to poštou nebo, pokud jste s tím výslovně souhlasili, e-mailem nebo podobnou technologií (můžete mě kdykoli informovat, pokud marketingové sdělení již nevyžadujete);
 11. poskytování statistických informací o uživatelích třetím stranám (tyto třetí strany však z těchto informací nebudou moci identifikovat žádného jednotlivého uživatele);
 12. vyřizování dotazů a stížností vámi vznesených nebo jinak se vás týkajících v souvislosti s tímto webem;
 13. udržování bezpečnosti webových stránek a předcházení podvodům;
 14. ověření souladu s podmínkami používání webových stránek (včetně sledování soukromých zpráv zasílaných prostřednictvím služby soukromých zpráv); a
 15. další použití.

Pokud odešlete osobní údaje ke zveřejnění na tomto webu, zveřejním a použiji je v souladu s licencí, kterou mi poskytnete.

Vaše nastavení ochrany osobních údajů lze použít k omezení zveřejnění vašich údajů na tomto webu a lze je upravit pomocí přímého kontaktování na email či telefonní číslo uvedené v sekci Kontakty nebo zápatí webové stránky.

Bez vašeho výslovného souhlasu neposkytnu vaše osobní údaje žádné třetí straně za účelem přímého marketingu jejich nebo jiné třetí strany.

E. Zveřejňování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohu sdělit kterémukoli z mých zaměstnanců, úředníkům, pojišťovnám, profesionálním poradcům, agentům, dodavatelům nebo subdodavatelům tak, jak je to přiměřeně nutné pro účely stanovené v těchto zásadách.

Vaše osobní údaje mohu sdělit kterémukoli členu skupiny společnosti Martin Roedl Consulting+ tak, jak je to přiměřeně nutné pro účely stanovené v těchto zásadách.

Vaše osobní údaje mohu zveřejnit:

 1. v rozsahu, v jakém jsem povinen tak učinit ze zákona;
 2. v souvislosti s jakýmkoli probíhajícím nebo budoucím soudním řízením;
 3. za účelem stanovení, vykonání nebo obrany zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika);
 4. kupujícímu (nebo budoucímu kupujícímu) jakéhokoli podnikání nebo aktiv, které prodávám (nebo o prodeji uvažuji); a
 5. jakékoliv osobě, o které se důvodně domníváme, že může požádat soud nebo jiný příslušný orgán o poskytnutí těchto osobních údajů a pokud by podle mého názoru mohl takový soud nebo orgán zveřejnění těchto osobních údajů nařídit.

S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách nebudu vaše osobní údaje třetím stranám poskytovat.

F. Mezinárodní přenosy dat

 1. Údaje, které shromažďuji, mohou být uchovávány, zpracovávány a přenášeny mezi kteroukoli ze zemí, v nichž působím, abych je mohl používat v souladu s těmito zásadami.
 2. Osobní údaje, které zveřejníte na webu nebo odešlete ke zveřejnění na webu, mohou být prostřednictvím internetu dostupné po celém světě. Nemohu zabránit použití nebo zneužití těchto informací ostatními.
 3. Výslovně souhlasíte s převody osobních údajů popsanými v této části F.

G. Uchovávání osobních údajů

 1. V této části G jsou stanoveny zásady a postupy uchovávání údajů, jejichž cílem je zajistit, abych dodržoval zákonné povinnosti týkající se uchovávání a mazání osobních údajů.
 2. Osobní údaje, které zpracovávám pro jakýkoli účel nebo účely, se nesmějí uchovávat déle, než je pro tento účel nebo účely nezbytné.
 3. Aniž je dotčen článek G2, mažu osobní údaje, které spadají do níže uvedených kategorií, k datu a času uvedenému níže:
  1. osobní údaje budou smazány po pěti letech nespolupráce;
 4. Bez ohledu na ostatní ustanovení této části G si uchovám dokumenty (včetně těch elektronických) obsahující osobní údaje
  1. v rozsahu, v jakém jsem povinen tak učinit ze zákona; pokud se domnívám, že dokumenty mohou být relevantní pro jakékoli probíhající nebo budoucí soudní řízení; a za účelem stanovení, vykonání nebo obrany mých zákonných práv (včetně poskytování informací jiným za účelem předcházení podvodům a snížení úvěrového rizika).

H. Bezpečnost vašich osobních údajů

 1. Přijímám přiměřená technická a organizační opatření, abych zabránil ztrátě, zneužití nebo změně vašich osobních údajů.
 2. Všechny vámi poskytnuté osobní údaje uložím na zabezpečené servery (chráněné heslem a bránou firewall).
 3. Všechny elektronické finanční transakce zadané přes webové stránky budou zašifrovány.
 4. Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a bezpečnost dat odesílaných přes internet nemohu zaručit.
 5. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti hesla, které používáte pro přístup na web; nebudu vás žádat o heslo (s výjimkou případů, kdy se přihlašujete na web).

I. Změny

Tyto zásady mohu občas aktualizovat zveřejněním nové verze na webových stránkách. Tuto stránku byste měli příležitostně zkontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem změnám v těchto zásadách. Na změny v těchto zásadách vás mohu upozornit e-mailem nebo prostřednictvím soukromých zpráv na webových stránkách.

J. Vaše práva

Můžete nařídit, abych vám poskytli jakékoli osobní údaje, které o vás uchovávám. Poskytování takovýchto informací bude podléhat následujícímu:

 1. zaplacení poplatku 150Kč; a
 2. předložení příslušného dokladu o vaší totožnosti (za tímto účelem obvykle přijímám fotokopii vašeho pasu ověřenou notářem a původní kopii vyúčtování služeb, kde je uvedena vaše současná adresa).

V rozsahu povoleném zákonem mohu poskytnutí osobních údajů, které požadujete, odmítnout.

Můžete kdykoliv nařídit, abych osobní údaje nezpracovával pro marketingové účely.

V praxi buď obvykle výslovně předem souhlasíte s tím, jak vaše osobní údaje pro marketingové účely použiji, nebo vám nabídnu možnost odhlášení z používání vašich osobních údajů pro marketingové účely.

K. Webové stránky třetích stran

Webové stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a podrobnosti o nich. Nad zásadami ochrany osobních údajů a postupy třetích stran nemám kontrolu a nenesu za ně odpovědnost.

L. Aktualizace údajů

Dejte prosím vědět, pokud je třeba vaše osobní údaje, které mám, opravit nebo aktualizovat.

M. Soubory cookies

Webové stránky používají soubory cookies. Soubor cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který je webovým serverem odeslán webovému prohlížeči a webovým prohlížečem uložen. Tento identifikátor je poté odeslán zpět serveru vždy, když si prohlížeč od serveru vyžádá zobrazení stránky. Soubory cookies mohou být buď „trvalé“ nebo „relační“. Trvalé soubory cookies budou uloženy webovým prohlížečem a zůstávají v platnosti až do data jejich vypršení, pokud před datem vypršení nejsou smazány uživatelem. Relační soubory cookies naopak vyprší na konci relace uživatele po zavření webového prohlížeče. Soubory cookies běžně neobsahují žádné informace, které by uživatele jednoznačně identifikovaly, ale osobní údaje, které o vás ukládám, mohou být s informacemi uloženými a získanými ze souborů cookies propojeny. Na webových stránkách používám jak relační tak trvalé soubory cookies.

 1. Jména souborů cookies, které používám na webových stránkách, a důvody jejich použití, jsou uvedeny níže:
  1. Na webové stránce používám Google Analytics a Adwords k rozpoznání počítače a když uživatel navštíví webovou stránku / sledování pohybu uživatele na webových stránkách / zlepšení použitelnosti webových stránek / analýze použití webových stránek / správě webových stránek / zabránění podvodům a zlepšení bezpečnosti webových stránek / přizpůsobení webových stránek pro každého uživatele / cílené reklamě, dle individuálních zájmů konkrétních uživatelů.
 2. Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijímání souborů cookies – například:
  1. v Internet Exploreru (verze 10) můžete blokovat soubory cookies pomocí změny nastavení zpracování souborů cookies, které je k dispozici kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti Internetu“, „Soukromí“ a poté „Upřesnit“;
  2. ve Firefoxu (Verze 117) můžete blokovat všechny soubory cookies navigací na „Nastavení“, „Soukromí a nastavení“, „Cookies a data stránek“.
  3. v Chromu (verze 29) můžete blokovat všechny soubory cookies v nabídce „Přizpůsobení a ovládání“, kde klikněte na „Nastavení“, „Zobrazit pokročilá nastavení“ a „Nastavení obsahu“ a pak pod nadpisem „Cookies“ vyberte „Blokovat webům možnost nastavení jakýchkoliv údajů“.

Blokování všech souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek. Pokud soubory cookies zablokujete, nebudete na webových stránkách moci využít všechny funkce.

 1. Soubory cookies již uložené ve vašem počítači můžete vymazat.
 2. Vymazání souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.