víte, jak co nejúčinněji vyladit fungování managementu?

systemický inkubátor

kde změny přicházejí k životu

Komplexní a nadstandardní rozvoj pro management zajišťující dlouhodobé změny u jednotlivců a týmů užitečnějším využíváním zdrojů a tvorbou nových talentů

+ program dostupný v angličtině a němčině

Smysl Systemického Inkubátoru

co to je a v čem spočívá

Jedná se o víceletý rozvojový program pro vyladění fungování managementu a zabezpečení jeho životaschopnosti

Umožňuje manažerům dosahovat více než by dosáhli jinde užitečnějším využíváním zdrojů a jejich funkčnějším propojením

Spočívá v evolučním přístupu k bezpečnému vyváženému růstu, nikoli v rizikovém revolučním zacházení se systémem

Kdo se může přihlásit

Firmy, které věří, že základem úspěchu je vyladěná spolupráce managementu a funkční mezilidské vztahy využívající své jedinečnosti ke spolupráci a ne k soupeření či politice

Firmy se zájmem o smysluplný rozvoj, které si jsou vědomi, že za skutečným růstem a úspěchem se ukrývá poctivá dlouhodobá práce a ochota se stále učit

Přínosy programu

Systemický inkubátor pomáhá managementu k tomu, aby byl více samostatný a nezávislý, t.j. aby si pomohl sám:

1. Identifikuje a propojuje užitečné zdroje

2. Vytváří nové talenty a stávající rozvíjí

3. Umožňuje růst i bez náboru dalšího personálu

Pro jednotlivce / týmy

Budování užitečných týmových pravidel a nárůst týmové soběstačnosti | Pružnější spolupráce uvnitř týmu a mezi týmy | Citlivější vnímání okolí týmu a potřeb zákazníků | Rozvoj klíčových kompetencí a manažerských dovedností | Opouštění neužitečných dogmat a aktivace užitečných zdrojů | Citlivější reakce na změny | Odstříhnutí nefunkčních manažerských rutin | budování kritického myšlení

Pro firmu / management

Komplexní vnímání celé firmy a potřeb zákazníků | Zeštíhlení rozhodovacích procesů a zefektivnění struktury výměni informací | Pružné řízení změn | Zlepšení vztahů se zákazníky a zkvalitnění služeb | Bezpečnější dosahování strategických cílů a naplňování vize | Zajištění správných lidí na správných místech | Funkčnější propojení jednotlivých oddělení | Aktivace a propojení zdrojů | Rozvoj a tvorba talentů

Nejúčinnějšího rozvoje firmy docílíte, když začnete od „hlavy“

Nejdražšího „rozvoje“ docílíte, když začnete odspodu a hlava se jen dívá

úrovně programu

individuální

To, jak dokáží klíčoví zaměstnanci managementu vidět sebe sama, rozvíjet se a pracovat se sebou před-určuje, jak budou, či nebudou schopni rozvíjet své podřízené a kolegy. Jít příkladem, býti vzorem a inspirací je základem úspěchu či selhání

Hlavní přínosy rozvoje individuální úrovně:

  • Pojmenování osobních zdrojů, identifikace jejich přínosů, rozvoj a možnost využití
  • Identifikace užitečných a funkčních vzorců myšleí a jednání
  • Posilování sebevědomí / sebejistoty / rozhodnosti a rozvoj kritického myšlení

týmová

Tým představuje nejsilnějšího nositele změny. Je důležité věnovat pozornost rozvoji týmů managementu, neboť právě ty nejsilněji ovlivňují fungování firmy a úspěch či neúspěch při komunikování a realizování změn

Hlavní přínosy rozvoje týmové úrovně:

  • Pojmenování týmových zdrojů, vyladění využití a propojení s ostatními zdroji v týmu
  • Popis užitečných a neužitečných týmových pravidel, standardů a zvyklostí
  • Vzájemná dohoda o poslání týmu a smyslu jeho existence a budování užitečné týmové kultury

mezitýmová

Nejvíce opomíjenou úrovní při rozvoji firem a organizací je mezitýmová spolupráce a komunikace mezi týmy. Právě zde je ukryt obrovský potenciál změn a růstu, který zůstává pro většinu týmů zcela nevyužitý

Hlavní přínosy rozvoje mezitýmové úrovně:

  • Pojmenování současného stavu vztahů a komunikace mezi týmy a určení co je a není užitečné
  • Odstranění předsudků a vybudování mostů pro užitečnou výměnu informací
  • Budování kritické sebereflexe managementu, t.j. jak jeho chování ovlivňuje ne-fungování firmy

Jedinečnost systemického přístupu

Systemický rozvoj je charakteristický vysokou komplexitou, tj. nahlíží všechny možnosti určité situace a neomezuje se jedním řešením, nebo několika málo možnostmi – myslí v souvislostech a interakcích, tj. vnímá firmu, týmy a jednotlivce ve všech jeho interakcích a v souladu s firemními hodnotami

Systemické myšlení umí nezjednodušovat, nezužovat na jednu jedinou pravdu, teorii, víru či pohled, ale naopak učí rozšiřovat. Dává stejnou hodnotu všem pohledům a rozlišuje, kdy je jaký způsob přemýšlení, jednání či rozhodování užitečný a v jakých situacích jej zvolit

kritéria programu

Zakázka, její cíle a realizace splňují následující 3 kritéria:

Užitečnost

Program probíhá s respektem k firemním hodnotám a osobním postojům. Přínosy nejsou vnucované z vnějšku, ale určované jednotlivci a týmy v souladu s jejich potřebami

Funkčnost

Program má již od prvního dne realizace okamžitý vliv na fungování managementu, který si definuje vlastní kritéria úspěchu a to, co je pro něj opravdu funkční

Jednoduchost

Program nevyžaduje práci navíc v podobě přípravy, vyplňování testů či studium textů. Veškeré potřebné zdroje již účastníci mají: program je učí s nimi zacházet - pojmenovávat a propojovat

Rozvoj managementu nebyl nikdy jednodušší

jak se zúčastnit

1. Registrace

Po registraci následuje pohovor s klientem a posouzení, zda-li jsou jeho postoje a očekávání v souladu s programem

2. plánování

Po schválení účasti následuje vyjednání zakázky: cíle, časový plán, návaznost hlavních částí a místo realizace částí programu

3. realizace

Probíhá u klienta či formou výjezdových workshopů a během celého programu dochází k jeho průběžnému vyhodnocování

Jak program probíhá

Program je rozdělen do tří ucelených ročních cyklů, které na sebe obsahově navazují. Každý cyklus obsahuje individuální, týmová a mezitýmová sezení

Někteří účastníci mají přístup na Systemické semináře a klíčovým účastníkům je umožněn specializovaný výcvik Interního systemika pro interní rozvoj firmy či organizace

Jednotlivá sezení na sebe navazují v měsíčních rozestupech, na kterých je realizována vyjednaná zakázka zadavatele, ve které kouč pomáhá jednotlivcům a týmům k dosažení vyjednaných cílů

Každý ročník je zakončen certifikátem o účasti s uvedeným počtem absolvovaných hodin a probíranými tématy daného cyklu

FAQ

Často kladené dotazy

Nezáleží. Obor podnikání je pro princip realizace programu nepodstatný. Důležitá je vůle k růstu, chtít něco změnit, vyhradit si pro to čas, poctivě na tom pracovat a nepolevovat při prvním nezdaru. Mezilidksé vztahy a komunikace, na kterých firma stojí, se vyskytují v každé firmě bez ohldu na její předmět podnikání.

Naopak, někdy může být detailní znalost fungování firmy kontraproduktivní. Právě schopnost nadhledu, nestrannosti, nezaujatosti a nehodnocení je jeden z důležitých aspektů, díky kterým je program tak užitečný a úspěšný. S jeho pomocí management dosuhuje více, než kdekoli jinde.

To nejjednodušší, co můžete v životě udělat je dát někomu radu (t.j. např. předepsat proces, jak to mají ve firmě dělat, „násilím“ ho do firmy implementovat, vytvořit tak vnitřní odpor ke změně, která se jen prodraží). To nejtěžší je zjistit, kdo jste a kam management směřuje: Systemický inkubátor pomáhá firmám, aby si samy vytvořily funkční a užitečné procesy v souladu s firemními hodnotami, podporuje uskutečnění změny a připojení lidí ke změně zevnitř systému.

Management je otevřený sociální systém. Otevřený znamená, že je ovlivnitelný svým okolím. Systém znamená, že je tvořen lidmi a vztahy mezi nimi. Lidé a týmy mají zdroje, které si někdy ani neuvědomují a kvalita jejich vztahů – propojení – ovlivňuje kvalitu komunikací a výsledků. Ladění managementu v Systemickém inkubátoru znamená tyto zdroje pojmenovat – oživit, propojit s ostatními a nastavit funkční a užitečné vztahy a komunikace. Tím vytváří Systemický inkubátor nové talenty a ty stávající rozvíjí.

Firmy často utrácí nemalé peníze za nekoncepční vzdělávací programy poskytující tzv. „rychlé cukry“ a zdánlivý růst. Často tímto způsobem dochází po krátké době k návratu k původnímu neužitečnému chování. Proč? Protože změny byly „vnuceny“ z vnějšku během krátké doby nesystémovým přístupem, nejsou zažité ani prožité. Účastníci si pasivně odseděli účast. Nadstandardní znamená realizaci dlouhodobých a funkčních změn jdoucí do hloubky a šířky. Komplexní přístup znamená práce s celým systémem, t.j. rozvoj jednotlivců, týmů a mezitýmové úrovně.

Většina běžných rozvojových a vzdělávacích přístupů nabízí rozvoj „stávajících“ talentů. Tím se zvětšuje rozdíl, mezi „ne-talenty“ a tzv. talenty. Systemický inkubátor předpokládá, že každý jedinec a tým talenty již má. Ne každá firma dokáže s lidskými zdroji pracovat na individuální a týmové úrovni tak, aby umožnila tyto talenty identifikovat a plošně rozvíjet. Systemický inkubátor umožňuje svým jedinečným přístupem talenty probouzet k životu. Tím nejen stávající talenty rozvíjí, ale dlouhodobou a systematickou prací jdoucí do hloubky nové talenty vytváří.